ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เดิมตั้งบริเวณท่าปลาเก่า เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ ซึ่งในปัจจุบันเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิริกิติ์  ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ นายเจริญศุข  ศิลาพันธ์ นายอำเภอท่าปลา และนายชะเรียม เที่ยงฟัก  ศึกษาธิการอำเภอท่าปลา ในสมัยนั้น เนื่องจากเห็นว่าประชาชนมีความลำบากในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่อำเภอเมืองหรืออำเภอน้ำปาด เพราะเส้นทางคมนาคมทุรกันดาร และจะใช้สัญจรได้เฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น จึงได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หาทุนก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวมุงสังกะสีแบบ ป.๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด ๓ ห้องเรียน มีหน้ามุขเป็นห้องทำงานครูในที่ดินของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าปลา จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐บาท โดยไม่ใช้เงินงบประมาณเลย แล้วได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ จนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมวิสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษาเดิม)  และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ” อักษรย่อ อ.ต. ๒๘