คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ปริมาณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 084-8147236
ชื่อ-นามสกุล : นายประทุม ลัคนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 086-2156829
ชื่อ-นามสกุล : นางสดสวย ใจนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 086-1193224
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ธรรมใจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-9616739
ชื่อ-นามสกุล : นางชุรีย์พรรณ ทองสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 061-2672562
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี คำมงคล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 085-0512228
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาผาสุกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 086-2146274
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น อินทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 092-2461241
ชื่อ-นามสกุล : นางนพวรรณ นพศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-7376251
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวบาน อู่ทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-1981991
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวัณย์ วงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 097-9241196
ชื่อ-นามสกุล : นายราชัน มหาวัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-8426340
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิวิมล จิตเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 098-7509726
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธินนท์ เมืองพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-9714883
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา บุญเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 094-7549449