พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

3.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และหลักการมีส่วนร่วม