บุคลากรทางการศึกษา

นายสมัย สีมา

นางสุภัตรา สีมา

นายสุรพล วงษ์ชัย

นางสมาน บุญแก้ว

นางสุกัญญา สว่างทิตย์

นายสมบัติ มูลเงิน

นายโยธิน แก้วทองมูล

นางสาวพรทิพย์ จันสะอาด