ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
ชั้ นักเรียนชาย(คน) นักเรียนหญิง(คน) รวม(คน)
ม.1/1 10 20 30
ม.1/2 10 18 28
ม.1/3 15 11 26
ม.1/4 13 14 27
ม.1/5 18 12 30
รวม ม.1 66 75 141
ม.2/1 18 23 41
ม.2/2 20 18 38
ม.2/3 24 13 37
ม.2/4 18 19 37
รวม ม.2 80 73 153
ม.3/1 20 31 51
ม.3/2 16 10 26
ม.3/3 13 9 22
ม.3/4 14 13 27
รวม ม.3 63 63 126
รวม ม.ต้น 209 211 420
ม.4/1 12 18 30
ม.4/2 10 19 29
ม.4/3 17 7 24
ม.4/4 12 5 17
รวม ม.4 51 49 100
ม.5/1 8 16 24
ม.5/2 8 13 21
ม.5/3 10 12 22
ม.5/4 10 12 22
รวม ม.5 36 53 89
ม.6/1 5 16 21
ม.6/2 7 15 22
ม.6/3 16 13 29
ม.6/4 19 10 29
รวม ม.6 47 54 101
รวม ม.ปลาย 134 156 290
รวม ทั้งหมด 343 367 710
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
งานทะเบียนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 782 KB