กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววราพร บุญมี
ครู คศ.2

นางหทัยทิพย์ สมทอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0966805730
อีเมล์ : hathaithip@tpu.ac.th

นายอุกฤษฎ์ สิริมาวรวุฒิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0866799801
อีเมล์ : Ukrit@tpu.ac.th