กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุปผา นาคหอม

นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาด

นางสดสวย ใจนิ่ม

ปัทมาภรณ์ โมรารักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : pattamaporn@tpu.ac.th

นายรุจิสันต์ ชูรักษา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : rujisan@tpu.ac.th