วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เทียบเคียงงานมาตรฐานสากล
ชุมชนร่วมจัดการศึกษา รู้คุณค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ใช้วิถีประชาธิปไตย
หลบเลีี่ยงไกลอบายมุข มีความสุขด้วยคุณธรรม
น้อมเกล้านำเศรษฐกิจพอเพียง