กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพิชชา นึกชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : becuzdestiny@gmail.com

นางอภิญญา สิงห์อยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0818855336
อีเมล์ : apinya@tpu.ac.th

นางสาวสุชานันท์ ชมภูน้อย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0864352832
อีเมล์ : kwan161122@gmail.com

นางเกศกาญจน์ พัศดร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0840495784
อีเมล์ : kedkarn@tpu.ac.th

นางสาวพรรณธิภา สังข์โพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวฉัตรวรุณ ปริมาณ