กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรินทร์ทิพย์ คำอ้าย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0856061565
อีเมล์ : surinthip@tpu.ac.th

นางบุศรินทร์ วันนาหม่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น
อีเมล์ : sarin16om@gmail.com

นายสมยศ วันนาหม่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : somyottpu@gmail.com

นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญา

นางสาวจงกล ทะยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0895666038
อีเมล์ : jongkol@tpu.ac.th

นายสามารถ ผมทำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0979566357
อีเมล์ : samart20.P@gmail.com

นายสิทธิพร พูลเกษ

นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 089-6401276
อีเมล์ : sathiya@tpu.ac.th

นางสาวราตรี เสนาป่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0922797088
อีเมล์ : ratree@tpu.ac.th

นางสาววรรณวิภา จรรยานะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0901978890
อีเมล์ : wanwipa@tpu.ac.th

นายกันติทัต จันทร์ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธันยพร เหมือนรอดดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : thunyaporn@tpu.ac.th

นางพิมสุดา คะนิกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : pimsuda@tpu.ac.th