ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
>เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขต และระดับชาติ 5
ปฏิทินวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.54 KB 16
รายชื่อนักเรียนแยกตามชุมนุม และชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.46 MB 23175
เอกสารเล่มชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.31 KB 23166
>หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2564 52794
>รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 2564 52775
สมรรถนะ ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 114.96 KB 64261
สมรรถนะ ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 150.99 KB 64273
แบบวิเคราะห์คุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 64279
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60.52 KB 64287
แบบประเมินแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.75 KB 64321
แบบประเมินแผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 60.52 KB 64278
แบบบันทึก การสอนแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.72 KB 64265
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 129170
รูปเล้มกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.4 KB 145506
รายชื่อนักเรียนแยกตามชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 418.35 KB 145515
ปฏิทินวัดผล 1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.52 KB 147489
รายชื่อนักเรียน ณ 27 เมษายน 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 768.5 KB 146405
Test-Blueprint เพิ่ม IOC Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.16 KB 146642
รายงานผลการผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 761.29 KB 146580
แบบบันทึกการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 86.42 KB 146762
แบบประเมินสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 14.54 KB 146468
ทะเบียนการผลิตสื่อสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.17 KB 146530
แบบประเมินครูโดยคณะกรรมการนิเทศ-เทอม-1-และ-เทอม-2 Word Document ขนาดไฟล์ 22.98 KB 146747
แบบตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 146581
แบบรายงานการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.99 KB 146477
แบบรายงานการนิเทศหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.74 KB 146605
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (สำหรับนักเรียนปะเมินครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 15.71 KB 146631
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 59.62 KB 146575
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146434
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 472.5 KB 146745
แบบฟอร์มการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.46 KB 146491
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 45.42 KB 146712
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศแต่งตั้ง PA รองผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 8
ประกาศแต่งตั้งประเมิน PA ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.42 KB 7
บันทึกการเปลี่ยนเวรรักษาสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.79 KB 146368
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.98 KB 146769
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 146694
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
คู่มือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 129160
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 129167
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 129160
แบบขออนุมัติใช้งบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.85 KB 146493
แบบคำขอเพ่ิมปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ แบบ 7127 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.52 KB 146450
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146469
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 146498
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
ร่างระเบียบ การหัก เพิ่ม ลดคะแนน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.09 KB 9
แบบบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว เทอม1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 64.84 KB 23163
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 232.57 KB 23166