ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.รสสุคนธ์  อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าปลาประชาอุทิศ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียน
ได้ปลูกผังและพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศทุกคน
      นอกจากนี้แล้วนักเรียนจะต้องมีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย
ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและรู้จักใช้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,15:03   อ่าน 315 ครั้ง