ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวราตรี เสนาป่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0922797088
อีเมล์ : ratree@tpu.ac.th
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,12:52  อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
รายละเอียดผลงาน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง โดยใช้ค่าที (t-test แบบ dependent) หาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้ E1/E2 ผลการวิจัยพบว่า 
          1) ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 3  เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับแสง+การแทรกสอดผ่านสลิตคู่ เล่มที่ 2  การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว เล่มที่ 3 การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง มีประสิทธิภาพ 73.63/75.23 แสดงว่า ชุดฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3          ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 3 ว 32201 เรื่อง แสงเชิงคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,12:52   อ่าน 77 ครั้ง